Området

På dessa sidor har vi samlat värdefull information om underhållet av vårt område som är allas vårt ansvar.

Områdesindelning

Områdesindelningen är gjord för att de boende inom respektive område ska känna ansvar och ha medinflytande över sin närmiljö. Exempel på detta kan vara hur planteringarna utformas, vilka växter som ska sättas, att gräsklippningen fungerar på sommaren och snöröjningen på vintern, att lekplatserna är säkra och välskötta.

Om alla känner delaktighet och deltar aktivt i underhållet av den yttre miljön, inte bara på städdagarna, utan gärna åtgärdar eller påpekar till miljöansvariga de brister som bör åtgärdas löpande under året, så kan vi bibehålla Korsåsen som det trivsamma bostadsområde det faktiskt är.

Städdagar

Städdagar har vi två gånger om året, en på våren och en på hösten.
Städdagen bygger på gemensamma krafter där någon från varje fastighet i vår förening deltar. Alla behövs. Gammal eller ung; det finns alltid någonting som just du kan göra.

Har du ingen möjlighet att närvara på städdagen så ta en titt på att-göra-listan och försök att åtgärda något som står där. Detta kan göras innan eller efter städdagen, det viktiga är att alla hjälps åt.

Syftet med städdagen är att alla fastighetsägare skall städa, underhålla och utveckla de gemensamma markytorna i vår samfällighetsförening. Vi har många och stora ytor som kräver en insats från alla.

Hela vårt gemensamma område är uppdelat i städområden. Varje fastighetsägare bidrar inom sitt område eller i dess närhet med städning på städdagarna, gräsklippning under sommarhalvåret och snöröjning på vinterhalvåret.

I samband med städdagarna finns containrar för risavfall utställda i området.

För att underlätta städarbetet finns det en allmän att-göra-lista för hela Korsåsen.

Att-göra-lista

Alla områden

Klipp in häckar och buskar som hänger ut i gång- eller vägbana. Läs mer om häckklippning.

Kratta rent alla gräsmattor och andra gemensamma ytor i området.

Rensa vid lekplatserna från allt organiskt material såsom ogräs, kvistar och dylikt.

Gräv igenom sanden i lekplatsernas sandlådor.

Dagvattenbrunnar

Rensa samtliga dagvattenbrunnar från organiskt material. Glöm inte brunnarna vid garage och P-platser.

Det är absolut förbjudet att använda dagvattenbrunnarna för kvittblivning av föroreningar typ färgrester, spackel etc. Inom Korsåsen finns det missfärgade brunnslock som indikerar missbruk. Föroreningarna kan leda till:

 • störningar/stopp i ledningsnätet
 • miljöstörningar i de vattendrag dit dagvatten leds

Dagvatten = regn- och smältvatten från företrädesvis hårdgjorda ytor som gator, vägar, takytor och dylikt. Det finns enstaka dagvattenbrunnar placerade vid gräsytor och dessa skall givetvis också rensas från organiskt material.

Samfällighetens ansvar omfattar bland annat dagvattenledningar inom kvartersgator och gångvägar fram till förbindelsepunkt på Korsåsgatan/ Korsåsliden där va-verkets ansvar tar vid.

Gemensamhetsområden

Samfällighetens ansvar är bland annat att förvalta gemensamma grönområden. Därför är det viktigt att ingen enskild husägare tar samfällighetens mark i anspråk för eget bruk utan ett godkännande från närboende och styrelse.

Gräsklippning

Ansvaret för gräsklippning följer vår områdesindelning. Hur ansvaret fördelas skiljer sig åt ganska mycket från område till område.

Klippning ska ske varje vecka under v. 18-26, därefter varannan vecka fram t.o.m. v. 40.

Område 1 (KL 94-144)

Namn, nr

Område 2 (KL 56-92, KG 49-59)

Anders Sundin, KL 92

Område 3 (KL 2-54)

Morgan Lindén, KL 46

Område 4 (KG 5-47, 61-91)

Lars Almér, KG 13

Område 5 (KG 49-59, KL 56-92)

Andreas Nordlinder, KG 63

Område 6 (KG 95-149)

Fredrik Karpenman, KG 121

Område 7 (KG 151-191)

Karin Bruce, KG 171
Göte Nelander, KG 171

Område 8a (KG 24-52)

Hans Pagil, KG 46

Område 8b (KG 6-22)

Jan Östlund, KG 20

Utrustning

Varje område har en egen gräsklippare som står i det gemensamma förrådet vid lekplatsen Båten.

Föreningen står för kostnaden för bensin och olja till gräsklippare, men det åligger varje fastighetsägare att själv se till att det finns drivmedel till gräsklipparen. Kassören reglerar mot uppvisande av kvitto.

Underhåll och reparation av gräsklippare i området

För underhåll och reparation av föreningens gräsklippare, kontakta:

Ola Andreasson, KL 42

Om gräsklipparen inte fungerar när du skall klippa, skall den omgående repareras. Kan du inte själv åtgärda den måste detta meddelas underhållsansvarig.

I det gemensamma förrådet vid lekplatsen Båten finns en reservgräsklippare som kan användas om det är problem med områdets egna gräsklippare.

Unga förmågor

Om du önskar hjälp med gräsklippningen så kan du med fördel kontakta någon av våra unga förmågor i området.

Häckklippning

Häckarna i området ska klippas två gånger om året för att inte störa transporter som ibland är nödvändiga på våra gårdsgator och gångbanor. Det kan handla om byggmateriel, mindre flyttlastbilar, utryckningsfordon etc.

Första klippningen ska ske före midsommar och den andra lämpligen någon gång i augusti/september innan hösten kommer. Häckarna ska klippas in så att de slutar innanför insidan av kantstenarna efter klippningen. Detta ger lite växtmån innan det är dags att klippa igen.

Om du planterar ny häck ska plantorna sättas minst 60 cm innanför tomtgränsen. Det är också fastighetsägarens ansvar att 1,2 meter utanför tomtgränsen hålla rent och snyggt från ogräs.

Unga förmågor

Om du önskar hjälp med häckklippningen så kan du med fördel kontakta någon av våra unga förmågor i området.

Snöröjning

Fastighetsägarens ansvar

Se till att ingen halkar och slår sig på din del av gångbanan i vinter.

Det är rätt så många som promenerar förbi ditt hus under en vinter: brevbärare, sophämtare, dina grannar och många andra som har ärenden förbi. Om någon av dem trillar och slår sig på din hala gångbana så kan det bli dyrt. Skadestånd för sjukvårdskostnader, förlorad arbetsförtjänst, ersättning för sveda och värk, kan bli höga.

Som fastighetsägare i Göteborg är du enligt lag skyldig att skotta och sanda gångbana/gångväg inom 10 m från din tomtgräns. Finns ingen gångbana/gångväg ansvarar du för 1,2 m av gatan utanför tomtgränsen. Du kan läsa mer om detta i foldern Tillsammans tar vi hand om Göteborg (pdf-fil, 4197 kB).

I Göteborg är det förbjudet att salta på gångytor. Salt är inte bra för miljön. Men man kan få blanda ut sanden/flisen med salt motsvarande max 2 procent av sandens/flisens volym. Då fryser den inte ihop.

Unga förmågor

Om du önskar hjälp med snöskottningen så kan du med fördel kontakta någon av våra unga förmågor i området.

Avtal vinterväghållning

Korsåsen har snöröjningsavtal med SEA Kållered. Beredskap för snöröjning och halkbekämpning gäller under tiden 1 dec – 31 mars.

Enligt avtalet skall gaturenhållaren snöröja 1430 m2 gångbanor i anslutning till Korsåsgatan och Korsåsliden samt ca 115 m2 så kallad fristående gångbana mellan Korsåsliden 24 till Korsåsgatan 49. Snöröjning av övriga inomkvartersgator/gångvägar ingår ej. Detta måste fastighetsägarna själva ansvara för. Entreprenören ansvarar alltså inte för någon snöröjning på gångbanan utanför våra förråd, förutom mellan Korsåsliden 24 till Korsåsgatan 49 som anses vara en allmän gångbana genom området.

Entreprenören plogar avtalat område när snön kommer – utan tidsgräns. Flisning utförs vid behov.

Upptagning av utlagt halkbekämpningsmaterial inkl bortforsling/kvittblivning skall utföras efter avslutad säsong, senast 31 maj.

Renhållning

Renhållning av inomkvartersgata vid respektive hus samt av parkeringsplatsen åvilar fastighetsägaren.

För den del av kvartersgatan som förbinder huslängan med huvudgatan ansvaras renhållningen gemensamt av de boende i respektive huslängor. Renhållningsansvaret omfattar snöröjning och sandning under vintern och sopning på sommaren.

Då vi alla har ett ansvar för att området hålls rent och snyggt ska vi även mellan städdagarna höst och vår hjälpas åt att ta bort skräp, rensa i rabatter och sandlådor samt till miljöansvariga anmäla skador på lekplatser m.m.

Belysning

Att lamporna på förråden och i carportarna fungerar är fastighetsägarnas ansvar. Blir det fel på armaturen hjälper gärna belysningsansvariga till att reparera eller byta.

All övrig belysning inom samfälligheten ses över två gånger om året av belysningsansvariga. Om någon belysningsstolpe slocknar mellan översynstillfällena är det bra om du kontaktar någon av personerna nedan.

Underhåll och byte av yttre belysning i området

Namn, telnr

Brunnar

Övertäckning av brunnslock får endast ske på sådant sätt att överteckningen är lätt att flytta och inte hindrar åtkomligheten för rensning vid eventuella stopp. Läget för övertäckt brunn måste markeras.

Trädfällning

Trädfällning får endast ske efter samråd med styrelsen och närboende.

Beslut angående trädfällning inom Korsåsen grundas i allt väsentligt på följande faktorer:

 • Sjuka träd har identifierats. I tveksamma fall anlitas trädexpert (Hartill Trädexpert AB, vilka även anlitas Göteborgs Kommun). Anlitande av trädexpert görs också för att tillgodose vårt Försäkringsbolags krav:
  Om någon till Styrelsen anmält ett riskträd och ingen åtgärd vidtagits med anledning av detta och riskträdet sedan ramlar och skadar egendom och människor så kan föreningen bli skadeståndsskyldig.
 • Två träd växer för nära varann – ett träd måste prioriteras.
 • Träd vars rotsystem förorsakar stora skador på närliggande gångbanor och allmän egendom.
 • I undantagsfall kan trädfällningar göras i syfte att både förbättra utsikten och närmiljön. Alla berörda inom närområdet ska då vara överens om detta.

Styrelsen är öppen för alla förslag till återplanteringar förutsatt att det inte finns risk för att enskild egendom eller att allmänna gångvägar kan skadas.

Fordonstrafik

All fordonstrafik på inomkvartersgatorna ska undvikas (gäller även moped). Reparation och tvätt av motorfordon får ej ske på kvartersgatorna.

Parkering

Respektera parkeringsbestämmelserna inom området. Ställ inte ifrån er bilen på containerplats eller i vändzon. Att ställa bilen i vändzon/vändplats har upprepat medfört parkeringsböter.

Samfällighetens parkeringsplatsområden är till för de boende i området och deras gäster. Det förekommer tyvärr att obehöriga använder våra parkeringsplatser, vilket medför en brist på platser för oss som bor här. Alla i området uppmanas att informera obehöriga om att de inte skall använda våra parkeringsplatser.

Ovanpå P-däcket får det absolut aldrig förekomma fordon som har ett axeltryck på mer än 1,5 ton. P-däcket är endast byggt för att klara vikten av normala personbilar. Tyngre fordon medför skador på hela konstruktionen.

Det förekommer en del bilinbrott i vårt område. Genom att hålla området luftigt och fritt från höga, täta buskar och träd ökar vi insynen och därmed försämrar för tjuven. Belysningen kan också förbättras på vissa ställen. Kom gärna med förslag på hur och var.

Bollspel och annan lek är ej tillåten på parkeringsfälten med hänsyn tagen till risken för skador på parkerade fordon. Föräldrar ansvarar för minderåriga barn.

Då det är ont om parkeringsplatser uppmanas alla husägare att parkera på tilldelad P-plats.

Besöksparkeringar i vårt område (51 st)

P-däck – Parkeringen ovanpå P-däcket (plats nr 205-211, 225-244)
P1 – Parkeringen nedanför P-däcket (plats nr 181-184, 201-204)
P2 – Parkeringen vid Korsåsgatan 5-19 (plats nr 108-109)
P3 – Parkeringen vid Korsåsliden 2-8 (plats nr 78-79)
P4 – Parkeringen vid Korsåsliden 42-54 (plats nr 59-67)
P5 – Parkeringen vid Korsåsliden 56-92 (plats nr 46-48)

Utdrag ur lokala trafikföreskrifter för Göteborgs kommun:
(Gäller för gatorna i vårt område som inte är samfällighetens mark)

§2 Allmän tidsbegränsning vid parkering av fordon
På annan väg som är allmän platsmark, får fordon parkeras högst 7 dygn i följd om inte annat föreskrivits.

§3 Förbud att parkera fordon i vissa fall
Lastbil och buss med totalvikt överstigande 3,5 ton får inte parkeras på gator och vägar som är allmän platsmark, alla dagar mellan klockan 19.00 och 07.00.

Inflyttning

Som nyinflyttade ska ni känna er välkomna till Korsåsen. På hemsidan kan ni hitta den information som behövs för att ni ska komma med i gemenskapen. Kontakta sekreterare, webmaster och kassör för att delge ert telefonnummer, e-postadress m.m.

Tveka inte att kontakta någon styrelsemedlem om det är något ni vill veta mer om eller ifrågasätta. Var medveten om att det är stadgarna som styr samfällighetens verksamhet. Enskilda medlemmar kan genom att skriva motion till styrelsen föreslå större, mera kostnadskrävande förändringsåtgärder som årsmötet sedan har att ta beslut om.

Skolor i närheten

Ängåsskolan F-6
Korsåsliden 31
Kommunal

Drakbergsskolan F-9
Bronsåldersgatan 82
Fristående

Kannebäcksskolan F-9
Bronsåldersgatan 82
Kommunal

Prolympia 7-9
Topasgatan 1A
Fristående (Idrottsskola)

Hultskolan F-6
Hults Gata 28
Kommunal

Ebba Petterssons F-9
Radiovägen 25
Fristående

Korsåsliden 29 förskola
Korsåsliden 29
Kommunal

Bronsåldersgatan 90 förskola
Bronsåldersgatan 90
Kommunal

Bronsåldersgatan 27 förskola
Bronsåldersgatan 27
Kommunal

Gjutegården 7A förskola
Kommunal

Avflyttning

Du som flyttar från Korsåsen, informera din mäklare om vår hemsida så köparen får den vetskapen rätt väg. Meddela webmaster, kassör och sekreterare vid vilket datum ägarbytet sker och vilken mäklare du anlitat.

Energibesiktning

Enligt lag skall alla fastigheter som överlåts genom försäljning energideklareras från och med 1 januari 2009. Energibesiktning ska utföras av ackrediterat besiktningsföretag. Godkända företag kan sökas via search.swedac.se.

Energibesiktningen syftar till att beskriva:

 • din fastighets energistatus
 • åtgärdsplan med förslag till konkreta förbättringar
 • kostnadssammanställning över föreslagna åtgärder
 • tidplan på hur lång tid det tar för investeringen att betala sig
 • mått på hur låg energiförbrukningen blir om förbättringarna genomförs

Upprättad energideklaration skall redovisas till Boverket.
Läs mer om energideklarationer på: www.boverket.se eller www.energimyndigheten.se

Parkeringsplatser inne i P-däck

P-platser inne i Parkeringsdäck (P-däck) ägs i sin helhet av Korsåsens Radhussamfällighet. Vid försäljning av fastighet kan inte parkeringsplatsen inne i P-däck ingå i försäljningsunderlaget. För p-platserna inne i P-däck finns det en intresse-/anmälningslista som hanteras av sekreteraren inom samfälligheten. Sekreteraren administrerar också övriga parkeringsplatser inom Korsåsen.

Avgift till Korsåsens Radhussamfällighet

Medlemsavgiften betalas en gång per halvår. Huvudförfallodagar är 31 mars (avser 1:a halvåret) och 30 september (avser 2:a halvåret). Inbetalningsavier läggs ut i samtliga brevlådor ca 3 veckor före huvudförfallodag.

I den händelse försäljning och ägarbyte sker av fastighet kan det vara praktiskt att i god tid meddela kassören varvid säljare och köpare får var sin inbetalningsavi kopplad till den tid som man tillhört samfälligheten. Eljest får parterna själva reglera medlemsavgiften för den aktuella perioden.

Rabatter

Om du uppger att du är medlem i Korsåsens radhussamfällighet så får du rabatt i följande butiker:

Beijer byggmaterial, Mölndal
Taljegårdsgatan 14
431 53 Mölndal
075-241 73 20
www.beijerbygg.se/privat/sv/molndal

Lasses Färg & Tapeter
Båtsmanstorpet, Askim
Askims Kyrkväg 46
031-45 11 34
www.lassesfarg.nu

Göteborgs Skog & Trädgård
Datavägen 21 A
436 32 ASKIM
Tel: 031 – 68 38 80
E-post: info@skogtradgard.se

Zorro Bygg
Säljer och installerar Mitsubishi luftvärmepumpar
Mats Andreasson
Tel: 0707834466
E-post: zorrobygg@gmail.com

Husdjur

Husdjur ska hållas kopplade inom området och självklart ansvarar ägaren för att eventuell avföring som djuret lämnar efter sig tas upp.